herb BIP - Urząd Miejski w Reczu

www.recz.pl

Zapytanie ofertowe


Znak sprawy: BB - 340/3/08 Recz, dnia 08.01.2008r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

W oparciu o Zarządzenie Nr 118/2007 z dnia 14 grudnia 2007 w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro.

Burmistrz Recza ogłasza zapytanie ofertowe na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

  • Wykonanie pełnej dokumentacji technicznej - projekt techniczny budowlany i wykonawczy remontu miejskiej przepompowni ścieków w Reczu przy ulicy Chyżej ( dz. nr ewid. 405) w oparciu o posiadaną przez zamawiającego analizę techniczno - ekonomiczną modernizacji urządzeń przepompowni ( do wglądu),

  • Dokumentacji technicznej obejmującej remont obiektu kubaturowego przepompowni,

  • Dokumentacji obejmującej zagospodarowanie terenu działki nr ewid. 405 obręb Recz, na której zlokalizowana jest przepompownia,

  • Sporządzenie kosztorysu inwestorskiego w wersji pełnej i uproszczonej ( cen jednostkowych), przedmiaru robót w wersji papierowej - 4 egz. + wersji elektroniczna 1 egz.,

  • Sporządzenie Specyfikacji Technicznej Wykonania i odbioru Robót w wersji papierowej 4 egz. + wersja elektroniczna 1 egz.

Termin realizacji zamówienia do dnia 29 lutego 2008r.

Kryterium oceny ofert - 100%

Oferty prosimy przesłać pocztą na adres: ul. Ratuszowa 17, 73-210 Recz, fax. 0957654461 lub pocztą elektroniczną inwestycje@recz.pl w terminie do dnia 15 stycznia 2008r.

Zapytanie ofertowe zostało umieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.bip.recz.pl (zakładka „zamówienia do 14.000 euro”) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Reczu.

Osoba do kontaktu: Andrzej Hejza - Inspektor ds. ochrony środowiska i gosp. Komunalnej tel. 0957654461 wew. 35. kom. 697448707; Krzysztof Lipka - Inspektor ds. inwestycji tel. 0957654461 wew. 35; kom. 606416972

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Martyna Smus 08-01-2008 15:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-01-2008
Ostatnia aktualizacja: Martyna Smus 09-01-2008 08:43