herb BIP - Urząd Miejski w Reczu

www.recz.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Informacja o pracy Burmistrza w okresie między sesjami 2009-07-02 14:31
Protokół z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w dniu 16.06.2009 r. 2009-07-27 11:48
PROTOKÓŁ z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w dniu 12.05.2009 r. 2009-07-02 14:30
Informacja o realizacji uchwały Nr XXIX/183/05 RM w Reczu z dnia 29.06.2005r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Ochrony Środowiska na lata 2005-2008 z perspektywą na lata 2009-2015 oraz Gminnego Programu Odpadami lata 2005-2008 z perspektywą na lata 2009-2015. 2009-07-02 14:00
Informacja o działalności związków gmin, których gmina Recz jest członkiem. 2009-07-02 14:32
Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Choszcznie o sytuacji na rynku pracy w gminie Recz w 2008 r. oraz zamierzenia na 2009 r. 2009-07-02 13:59
Informacja o sytuacji Służby Zdrowia na terenie gminy Recz - KATALOG -
UCHWAŁA Nr XXIX/219/09 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 24 czerwca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego gminy Recz na lata 2008 - 2013. 2009-07-02 14:33
UCHWAŁA Nr XXIX/218/09 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu nadawania Honorowego Obywatelstwa Gminy Recz. 2009-07-02 14:35
UCHWAŁA Nr XXIX/217/09 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Recz przeznaczonego na realizację zadań ujętych w planie budżetu na 2009 rok. 2009-07-02 14:36
UCHWAŁA Nr XXIX/216/09 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na prefinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn: "Termomodernizacji budynków Przedszkola Miejskiego i Szkoły Podstawowej w Reczu" 2009-07-02 14:37
UCHWAŁA Nr XXIX/215/09 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na wkład własny na realizację termomodernizacji budynków Przedszkola Miejskiego i Szkoły Podstawowej w Reczu. 2009-07-02 14:37
UCHWAŁA Nr XXIX/214/09 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego na wykonanie nadbudowy istniejącego budynku ratusza w Reczu. 2009-07-02 14:38
UCHWAŁA Nr XXIX/213/09 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pracę dla Burmistrza Recza. 2009-07-02 13:23
UCHWAŁA Nr XXIX/212/09 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych dotacji z budżetu Gminy Recz na cele publiczne związane z realizacją zadań innych, niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania. 2009-07-02 13:22
UCHWAŁA Nr XXIX/211/09 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem o zaopiniowanie sztandaru Gminy Recz. 2009-07-20 13:51
UCHWAŁA Nr XXIX/210/09 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 24 czerwca 2009 r. sprawie nadania imienia Gimnazjum w Reczu, ul. Ratuszowa 29. 2009-07-02 13:17