Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA Nr IV/31/03 w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Recz


RADA MIEJSKA W RECZU

(Dz. Urz. Woj. Zachodniopom. Nr 14, poz. 207, z dnia 6 marca 2003 r.)

UCHWAŁA Nr IV/31/03

RADY MIEJSKIEJ w RECZU

z dnia 30 stycznia 2003 r.

w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Recz

Na podstawie art. 40 ust. l z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym( Dz. U. z 2001r Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr ll3, poz. 984; Nr 153, poz. 1271, 214 poz. 1806) oraz art. 19 ust. l ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków ( Dz. U. Nr 72 poz. 747) uchwala się, co następuje:

§ l

Uchwala się regulamin dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Recza.

§3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący

Rady Miejskiej

Grzegorz Adamiak

RADA MIEJSKA W RECZU Załącznik do Uchwały Nr IV/31/03

Rady Miejskiej w Reczu z dnia.30 stycznia 2003 r.

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

 1. Regulamin niniejszy określa prawa i obowiązki przedsiębiorstw oraz odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanych przez przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjne na terenie gminy (miasta) Recz zwane dalej Przedsiębiorstwem
 2. Przez zbiorowe zaopatrzenie w wodę rozumie się działalność Przedsiębiorstwa polegającą na ujmowaniu, uzdatnianiu i dostarczaniu wody.

 3. Przez zbiorowe odprowadzenie ścieków rozumie się działalność Przedsiębiorstwa polegającą na odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków.

 4. Ilekroć w regulaminie niniejszym używa się określenia „ustawa" należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72 poz. 747).

§2

Odbiorcą usług w znaczeniu niniejszego regulaminu jest każdy, kto korzysta z usług wodociągowo-kanalizacyjnych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na podstawie zawartej umowy, zwany dalej Odbiorcą.

§3

Przedsiębiorstwo wykonuje swoją działalność w oparciu o zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków udzielone decyzją Burmistrza Recza.

§4

Dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie umowy o zaopatrzeniu w wodę lub odprowadzeniu ścieków zawartej między Przedsiębiorstwem a Odbiorcą.

Rozdział II

Zawieranie Umów

§5

 1. Zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków następuje na pisemny wniosek osoby, której nieruchomość została przyłączona do sieci.

 2. Umowa może być zawarta z osobą, która posiada tytuł prawny do korzystania z obiektu budowlanego, do którego ma być dostarczana woda lub, z której mają być odprowadzane ścieki, a w uzasadnionych przypadkach z osoba, która korzysta z nieruchomości o nieregulowanym stanie prawnym.

 3. Jeżeli nieruchomość zabudowana jest budynkami wielo lokalowymi, umowa zawierana jest z właścicielem budynku lub zarządcą nieruchomości wspólnej.

 4. Na wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego, o którym mowa w ust. 3 Przedsiębiorstwo zawiera umowy z osobami korzystającymi z lokali, jeżeli są spełnione następujące warunki:

  1. wszystkie lokale są wyposażone w zainstalowane wodomierze zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi w sposób uzgodniony z Przedsiębiorstwem.

  2. możliwy jest odczyt wodomierzy,

  3. wnioskodawca ustala sposób rozliczeń różnic wskazań między wodomierzem głównym a wodomierzami zainstalowanymi w poszczególnych lokalach oraz zasady ich utrzymania co winien udokumentować stosownymi zgodami wszystkich lokatorów.

  4. Uzgodniony został przez strony sposób przerwania dostarczania wody do lokalu bez zakłóceń dostaw w pozostałych lokalach.

 5. Przedsiębiorstwo może wyrazić zgodę na zawarcie umów z osobami korzystającymi z lokali o których mowa w art. 6 ust. 4 i 5 ustawy, również w przypadku, gdy nie są spełnione warunki, z ust. 4.

§6

 1. Umowa może być zawarta na czas nieokreślony lub określony.

 2. Umowa winna określić możliwość jej rozwiązania w przypadkach określonych przepisami kodeksu cywilnego oraz art. 8 ustawy.

 3. Umowa winna dopuszczać jej rozwiązanie przez Odbiorcę za wypowiedzeniem lub na zgodny wniosek stron.

 4. Rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy skutkuje zastosowaniem przez Przedsiębiorstwo środków technicznych uniemożliwiających dalsze korzystanie z usług.

§7

Umowa, o której mowa w § 5 ust. l, zawiera w szczególności postanowienia dotyczące:

 1. ilości i jakości świadczonych usług wodociągowych lub kanalizacyjnych oraz warunków ich świadczenia,

 2. sposobu i terminów wzajemnych rozliczeń,

 3. praw i obowiązków strony umowy,

 4. procedur i warunków kontroli urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych,

 5. ustaleń zawartych w zezwoleniu, o którym mowa w art. 18 ustawy,

 6. okresu obowiązywania umowy oraz odpowiedzialności stron za niedotrzymanie warunków umowy, w tym warunków wypowiedzenia.

§8

W umowach dotyczących odprowadzania ścieków Przedsiębiorstwo uwzględnia postanowienia wynikające z rozporządzenia ministra właściwego do spraw gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej wydanego na podstawie art. 11 ustawy.

Rozdział III

Obowiązki Przedsiębiorstwa

§9

 1. Przedsiębiorstwo ma obowiązek zapewnić zdolność dostawczą posiadanych urządzeń wodno-kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem nie mniejszym niż 0,2 MPc oraz dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny a także zapewnić należną jakość dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.

 2. Minimalną i maksymalną ilość dostarczanej wody strony winny określić w umowie.

 3. Wymagane ciśnienie wody określają przepisy w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

 4. Woda do spożycia przez ludzi winna odpowiadać jakościowo wymaganiom określonym przez ministra zdrowia.

§10

 1. Przedsiębiorstwo obowiązane jest do zapewnienia prawidłowej eksploatacji posiadanej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

 2. Przedsiębiorstwo obowiązane jest do regularnego informowania Burmistrza Ręczą o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz społeczeństwo w sposób zwyczajowo przyjęty.

§11

W razie przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin Przedsiębiorstwo powinno zapewnić zastępczy punkt poboru wody i poinformować odbiorcę o jego lokalizacji.

§12

O planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody oraz przewidywanym obniżeniu jej jakości Przedsiębiorstwo powinno poinformować Odbiorcę w sposób zwyczajowo przyjęty co najmniej na dwa dni przed planowanym terminem.

§13

 1. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do zainstalowania i utrzymania u Odbiorcy wodomierza głównego za wyjątkiem wodomierzy do czasowego wykorzystania oraz wodomierzy sprzężonych dla celów ppoż.

 2. Zawór za wodomierzem głównym jest miejscem wydania rzeczy w rozumieniu kodeksu cywilnego, jak również miejscem rozdziału sieci i instalacji wewnętrznej.

§14

Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do zawiadamiania odbiorców usług o planowanych zmianach warunków technicznych zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków z wyprzedzeniem umożliwiającym dostosowanie instalacji do nowych warunków, nie krótszym niż 12 miesięcy.

§15

Przedsiębiorstwo powiadamia Odbiorców w sposób zwyczajowo przyjęty o planowanych przerwach w dostawie wody oraz przewidywanym obniżeniu jej jakości w przypadku :

 1. braku wody na ujęciu lub jej zanieczyszczeniu w sposób niebezpieczny dla zdrowia,

 2. konieczności przeprowadzenia niezbędnych napraw urządzeń,

 3. potrzeby zwiększenia dopływu wody do hydrantów pożarowych,

 4. przerw w zasilaniu energetycznym urządzeń,

 5. uszkodzenia instalacji odbiorczej, grożącego niebezpieczeństwem

Rozdział IV

Sposób rozliczeń

§16

Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków są prowadzone przez Przedsiębiorstwo z odbiorcami usług na podstawie określonych w taryfach cen i stawek opłat oraz ilości dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.

§17

 1. Należność za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków ustala się jako iloczyny taryfowych cen i stawek opłat odpowiadających im ilości świadczonych usług.

 2. Ilości pobranej wody w budynkach wyposażonych w wodomierze główne ustala się zgodnie z ich wskazaniami.

 3. W przypadku braku wodomierzy, o których mowa w ust. 2, ilość dostarczanej wody do budynku ustala się zgodnie z przeciętnymi normami zużycia wody, określonymi w odrębnych przepisach.

 4. W zależności od wyposażenia w urządzenia pomiarowe i wodomierze do pomiaru ilości wody bezpowrotnie zużytej, ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego, a w przypadku jago braku - jako równą ilości wody pobranej lub ilości wody bezpowrotnie zużytej, określoną zgodnie z art. 27 ust. 6 ustawy.

§18

 1. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzane ścieki e terminie określony, w fakturze, który nie może być krótszy niż 14 dni od daty jej dostarczenia.

 2. Zgłoszenie przez Odbiorcę usług zastrzeżeń do wysokości faktury nie wstrzymuje jej zapłaty.

 3. W przypadku nadpłaty zalicza się ją na poczet przyszłych należności lub żądanie Odbiorcy usług, zwraca się ją w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku w tej sprawie.

§19

 1. W przypadku niesprawności wodomierza głównego, jeżeli umowa nie stanowi inaczej, ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 6 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności wodomierza, a gdy nie jest to możliwe - na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średnio miesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy niesprawności wodomierza.

 2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne na wniosek odbiorcy usług dokonuje sprawdzenia prawidłowości działania wodomierza.

 3. W przypadku, gdy sprawdzenie prawidłowości działania nie potwierdza zgłoszonej przez odbiorcę usług niesprawności wodomierza, pokrywa on koszty sprawdzenia.

§20

Strony określają w umowie okres obrachunkowy oraz skutki niedotrzymania terminu zapłaty jak również sposób uiszczania opłat.

§21

Przy rozliczeniach z odbiorcami Przedsiębiorstwo obowiązane jest stosować taryfę zatwierdzoną uchwałą Rady Gminy bądź wprowadzoną w trybie art. 24 ust. 8 ustawy.

§22

Taryfa wymaga ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie na tablicach samorządowych oraz w siedzibie przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjnego co najmniej na 7 dni przed wejściem jej w życie.

§23

 1. Taryfa obowiązuje przez l rok,

 2. Zamiana taryfy nie wymaga zmiany umowy o dostarczenie wody i odprowadzanie ścieków.

§24

Przedsiębiorstwo obciąża Gminę na podstawie cen i stawek ustalonych w umowie, za wodę:

  1. pobraną z publicznych studni i zdrojów ulicznych,

  2. zużytą do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe,

  3. zużytą do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych.

Rozdział V

Warunki przyłączenia do sieci

§25

 1. Przyłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej odbywa się na wniosek osoby ubiegającej się o przyłączenie.

 2. Z wnioskiem o przyłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej może występować osoba posiadająca tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, która ma być przyłączona do sieci.

 3. Osoba, o której mowa w ust. l składa do Przedsiębiorstwa wniosek o określenie warunków przyłączenia.

 4. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. l ustalony jest w załączniku nr l do regulaminu.

 5. W uzasadnionych przypadkach Przedsiębiorstwo może wyrazić zgodę na przyłączenie osobie, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

§26

Do wniosku ubiegający się o przyłączenie do sieci załącza:

   1. dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, której dotyczy wniosek,

   2. aktualną mapę sytuacyjną, określającą usytuowanie nieruchomości względem istniejących sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i uzbrojeń terenu.

§27

 1. Przedsiębiorstwo określa warunki przyłączenia i przekazuje je wnioskodawcy wraz z projektem umowy o przyłączenie w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wniosku.

 2. Warunki przyłączenia są ważne dwa lata od dnia ich wydania.

 3. Warunki przyłączenia określają:

  1. miejsca i sposób przyłączenia sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej z instalacjami Odbiorcy,

  2. maksymalne dobowe zaopatrzenie na pobór wody,

  3. miejsca zainstalowania wodomierza głównego oraz miejsca zainstalowania urządzenia pomiarowego liczącego ilość odprowadzanych ścieków,

  4. dopuszczalną ilość i jakość odprowadzanych ścieków,

  5. termin ważności warunków przyłączenia.

§ 28

 1. Przyłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej następuje na podstawie umowy o przyłączenie, po spełnieniu technicznych warunków przyłączenia określonych przez Przedsiębiorstwo, zwany dalej „warunkami przyłączenia"

 2. Umowa o przyłączenia określa:

   1. strony zawierające umowę,

   2. zakres prac projektowych i budowlano-montażowych oraz prac związanych z przeprowadzeniem prób i odbiorów końcowych,

   3. sposób prowadzenia kontroli wykonywanych prac i spełnienie wymagań określonych w warunkach przyłączenia,

   4. terminy zakończenia budowy przyłącza, przeprowadzenia niezbędnych prób odbioru końcowego przyłącza,

   5. przewidywany termin rozpoczęcia zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków,

   6. odpowiedzialność stron za niedotrzymanie warunków umowy o przyłączenie,

   7. podmiot zarządzający przyłączeniem po wykonaniu.

§29

 1. Umowa o przyłączenie stanowi podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych oraz budowlano-montażowych.

 2. Określenie w umowie o przyłączenie próby i odbioru częściowe oraz końcowe są przeprowadzane przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron.

 3. Wyniki prób i odbiorów, o których mowa w ust. 2 są potwierdzone przez strony w protokołach, których wzory określa Przedsiębiorstwo.

§30

Realizację budowy przyłącza oraz studni wodomierzowej lub pomieszczeń przewidzianych do lokalizacji wodomierza głównego jak również urządzeń pomiarowych odprowadzonych ścieków zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej.

§31

 1. Jeżeli umowa o dostarczenie wody lub odprowadzanie ścieków nie stanowi inaczej odbiorca odpowiada za zapewnienie niezawodnego działania posiadanych instalacji i przyłączy wodociągowych lub instalacji i przyłączy kanalizacyjnych z urządzeniem pomiarowym łącznie.

 2. Wodomierze poza wodomierzem głównym są częścią instalacji wewnętrznej i ich montaż, utrzymanie oraz legalizacja obciąża eksploatatora instalacji.

 3. Odbiorca zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia awarii na przyłączu. Jeśli tego nie uczyni przedsiębiorstwo może usunąć awarię we własnym zakresie, a kosztami obciążyć Odbiorcę (wykonanie zastępcze)

Rozdział VI

Obsługa i prawa odbiorcy usług

§32

Przedsiębiorstwo winno zapewnić odbiorcom należyty poziom usługi a szczególnie winno wyodrębnić stanowisko pracy do spraw obsługi klienta.

§33

Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do udzielania na życzenie klienta lub własnej inicjatywy pełnej informacji dotyczącej realizacji usługi a przede wszystkim informacji taryfowych.

§34

Przedsiębiorstwo winno reagować możliwie niezwłocznie za zgłoszone reklamacje nie dłużej jednak niż w ciągu 14 dni od daty wpływu.

§35

W przypadku stwierdzenia przez Przedsiębiorstwo lub organ Inspekcji Sanitarnej obniżenia jakości dostarczanej wody Odbiorcy przysługuje upust na zasadach określonych w umowie.

§36

O przewidywanych zakłóceniach w realizacji usług zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków Przedsiębiorstwo winno uprzedzić odbiorców w sposób zwyczajowo przyjęty.

Rozdział VII

Prawa Przedsiębiorstwa

§37

Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia do sieci jeśli przyłącze zostało wykonane bez uzyskania zgody Przedsiębiorstwa bądź zostało wykonane niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi.

§38

Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić zawarcia umowy na dostawę wody lub odprowadzanie ścieków, gdy wnioskodawca nie spełni warunków określonych w art. 6 ustawy.

§39

Przedsiębiorstwo może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne w przypadkach i na warunkach określonych w art. 8 ustawy.

§40

Przedsiębiorstwo, może odmówić ponownego zawarcia umowy na dostawę wody lub odprowadzanie ścieków, jeśli nie zostały usunięte przeszkody będące przyczyną zaniechania świadczenia usług.

§41

Uprawnieni przedstawiciele Przedsiębiorstwa mają prawo wstępu na teren nieruchomości lub do pomieszczeń każdego, kto korzysta z usług, w celu przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza głównego lub wodomierzy zainstalowanych w lokalach i dokonania odczytu ich wskazań, dokonania badań i pomiarów, przeprowadzenia przeglądu i napraw urządzeń posiadanych przez Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, a także sprawdzenia ilości i jakości ścieków wprowadzanych do sieci.

Rozdział VIII

Obowiązki odbiorców usług

§42

Odbiorca zamierzający korzystać z usług zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków winie wystąpić z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy do Przedsiębiorstwa.

§43

Odbiorca winien zapewnić niezawodne działanie wodomierzy i urządzeń pomiarowych poprzez ich odpowiednie zabezpieczanie przed uszkodzeniem mechanicznymi lub skutkami niskich temperatur a także prawidłowe utrzymanie studzienki czy też pomieszczenia, w którym są zamontowane oraz przed dostępem osób nieuprawnionych.

§44

Odbiorca usług zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Przedsiębiorstwa o wszelkich stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego w tym o zerwaniu plomby.

§45

Odbiorca zobowiązany jest do powiadomienia Przedsiębiorstwa o zmianach własnościowych lub zmianach użytkowania lokalu.

§46

Odbiorca winien powiadomić Przedsiębiorstwo o wszelkich zmianach technicznych w instalacji wewnętrznej, które mogą mieć wpływ na działanie sieci.

§47

Dostarczający ścieki zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Przedsiębiorstwa o zarzutach awaryjnych lub zmianie jakości ścieków odbiegających od umowy.

§48

Odbiorca jest zobowiązany do terminowego regulowania należności za dostawę wody i odprowadzanie ścieków.

§49

Odbiorca wody powinien racjonalnie gospodarować wodą i używać ją zgodnie z przeznaczeniem.

§50

Odbiorcy usług zobowiązani są do korzystania z zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w sposób zgody z przepisami ustawy i nie powodujący pogarszania jakości usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo oraz nie utrudniający działalności Przedsiębiorstwa, a w szczególności do:

 1. użytkowania instalacjo wodociągowej w sposób eliminujący możliwość wystąpienia skażenia chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci wodociągowej wskutek cofnięcia się wody z instalacji wodociągowej, powrotu ciepłej wody z instalacji centralnego ogrzewania.

 2. montażu i utrzymaniu zaworów anty skażeniowych w przypadkach i na warunkach określonych odrębnymi przepisami,

 3. użytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie powodujący zakłóceń funkcjonowania sieci kanalizacyjnej,

 4. Poinformowania Przedsiębiorstwa o własnych ujęciach wody, w celu prawidłowego ustalania opłat za odprowadzanie ścieków,

 5. Wykorzystania wody z sieci wodociągowej oraz korzystania z przyłącza kanalizacyjnego wyłącznie w celach określonych w warunkach przyłączenia do sieci.

Rozdział IX

Przepisy karne i kary pieniężne

§51

 1. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w § 5, pobiera wodę z urządzeń wodociągowych , podlega karze grzywny do 5.000 zł.

 2. Kto zrywa lub uszkadza plomby umieszczone na urządzeniach pomiarowych lub zaworze odcinającym , podlega karze grzywny do 5.000 zł.

 3. Kto nie dopuszcza przedstawiciela przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego do wykonania czynności określonych w § 41 podlega karze grzywny do 5.000 zł.

 4. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy , o której mowa w § 5, wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych podlega karze ograniczenia wolności albo karze grzywny do l0.000zł.

 5. Obok orzeczenia kary organ orzekający może nałożyć obowiązek zapłaty nawiązki na rzecz przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, w wysokości l.000 zł za każdy miesiąc , w którym nastąpiło bezumowne pobieranie wody z urządzeń wodociągowych lub wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych tego przedsiębiorstwa.

 6. Orzekanie w sprawach o czyny, o których mowa w ust. 1-3, następuje na podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, zaś czyn w ust. 4 stanowi przestępstwo.

§52

 1. Karze pieniężnej podlega ten, kto stosuje taryfy :

  1. nie przestrzegając obowiązku ich przedstawienia Radzie Miejskiej w Reczu do zatwierdzenia określonego w art. 24 ust. l ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym oprowadzaniu ścieków lub

  2. zawyżając ceny i stawki zatwierdzone uchwałą Rady Miejskiej w Reczu

 2. Karę pieniężną, o której mowa w ust. l, wymierza Burmistrz w drodze decyzji.

 3. Kara pieniężna, o której mowa w ust. l, stanowi dochód gminy.

 4. Wysokość kary pieniężnej, o której mowa w ust. l, nie może przekraczać 15% przychodu ukaranego przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, osiągniętego w poprzednim roku podatkowym.

 5. Kara pieniężna, o której mowa w ust. l, jest płatna z dochodu po opodatkowaniu lub innej formy nadwyżki przychodu nad wydatkami zmniejszonej o podatki.

 6. Ustalając wysokość kary pieniężnej Burmistrz uwzględnia stopień szkodliwości czynu, stopień zawinienia oraz dotychczasową działalność przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego i jego możliwości finansowe.

 7. Niezależnie od kary pieniężnej nałożonej na przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne Burmistrz może nałożyć karę, o której mowa w ust. l, na kierownika przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, z tym, że kara ta może być wymierzona w kwocie nie większej niż 300 % jego miesięcznego wynagrodzenia.

 8. Kary pieniężne, o których mowa w ust. l, podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Rozdział X

Postanowienia końcowe

§53

Ze względu na zmiany uwarunkowań prawnych realizowanych usług, przedsiębiorstwo przygotuje i dostarczy odbiorcom, którzy już są podłączeni do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wzory nowych umów o zaopatrzeniu w wodę lub odprowadzenie ścieków.

§54

Dla odbiorców usług, o których mowa w § 52 ust. l i 4, kary będą miały zastosowanie po upływie 2 - miesięcy od dnia wejścia w życie uchwały, w przypadku dobrowolnego zgłoszenia się w tym okresie do przedsiębiorstwa wodno - kanalizacyjnego i zawarcie umowy na świadczenie usługi.

§55

W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy prawa, a w szczególności ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz.747) wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie ustawy.

§56

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zobowiązane jest do bezpłatnego dostarczania niniejszego regulaminu odbiorcom jego usługi.

Przewodniczący

Rady Miejskiej

Grzegorz Adamiak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kozina 21-10-2003 08:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-10-2003
Ostatnia aktualizacja: - 21-10-2003 08:48