Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA NR XIV/101/03 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok

RADA MIEJSKA W RECZU


UCHWAŁA NR XIV/101/03
RADY MIEJSKIEJ W RECZU
z dnia 30 grudnia 2003 roku


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1860 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568) uchwala się, co następuje:


§1. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 64000 zł,
z tego:
1) dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi o kwotę 14000 zł z tytułu oszczędności w rozliczeniu opłat za opracowanie dokumentacji na modernizację hydroforni w Pamięcinie.
2) dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 50000zł z tytułu niewykorzystanych środków na konserwację dróg i chodników z powodu nie dokonania odbioru robót zgodnie z zawartą umową.
§2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 64000 zł,
z tego:
1) dział 630 - Turystyka, rozdział 63095 - Pozostała działalność o kwotę 28000 zł z przeznaczeniem na zagospodarowanie plaży jeziora Cedynia w Zeliszewie i Rajsko I w Rajsku wraz z remontem ścieżek rowerowych, tablic dydaktycznych, materiałów informacyjno - promocyjnych,
2) dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70095 - Pozostała działalność o kwotę 20700 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów robocizny remontu mieszkań socjalnych w Suliborku, ocieplenie budynku przy ul Środkowej 10 w Reczu, remontu noclegowni, wykonywanych przez grupę remontową oraz pracowników z PUP.
3) dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne o kwotę 6000 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń za akcje gaśnicze, zakup paliwa, odprawę rentową.
4) dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 6300 zł, w tym:
- rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi o kwotę 4100 zł na opłaty za utrzymanie czystości i wywóz nieczystości z pojemników na terenie miasta i gminy.
- rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 2200 zł z przeznaczeniem na opłaty za oświetlenie dróg.
5) dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 1000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów na roboty konserwacyjne w świetlicach wiejskich.
6) dział 926 - Kultura fizyczna i sport, rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu o kwotę 2000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków wiejskich klubów sportowych na terenie gminy.
§3. W uchwale Nr XI/64/03 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 26 września 2003 r.- zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Recz na 2003 r. Załącznik Nr 1 -Limity wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne gminy Recz w 2003 roku otrzymuje nowe brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.
§4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Recza.
§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej

Grzegorz Adamiak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kozina 13-01-2004 20:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-01-2004
Ostatnia aktualizacja: - 13-01-2004 20:41