herb BIP - Urząd Miejski w Reczu

www.recz.pl

Uchwała nr II/6/10 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.