herb BIP - Urząd Miejski w Reczu

www.recz.pl

Postanowienie Burmistrza Recza - Na podstawie art. 97 § 2, oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (( t.j. Dz. U. 2017 poz. 1257 ze zm.) postanawiam podjąć z urzędu postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia pn: Budowa stawu rybnego - karpiowego o powierzchni całkowitej 2,70 ha na działce nr ewid. 492/3 obręb Rajsko gm. Recz.