herb BIP - Urząd Miejski w Reczu

www.recz.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej ? budynek Domu Kultury w Reczu ul. Ratuszowa 27 Marta Piechota Kondela 2017-11-09 14:20:13
Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej ? budynek Domu Kultury w Reczu ul. Ratuszowa 27 Marta Piechota Kondela 2017-11-09 14:07:19
Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej ? budynek Domu Kultury w Reczu ul. Ratuszowa 27 Marta Piechota Kondela 2017-11-09 14:07:00
Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej ? budynek Domu Kultury w Reczu ul. Ratuszowa 27 Marta Piechota Kondela 2017-11-09 14:06:52
Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej ? budynek Domu Kultury w Reczu ul. Ratuszowa 27 Marta Piechota Kondela 2017-11-09 14:06:43
Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej ? budynek Domu Kultury w Reczu ul. Ratuszowa 27 Marta Piechota Kondela 2017-11-09 14:06:33
Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej ? budynek Domu Kultury w Reczu ul. Ratuszowa 27 Marta Piechota Kondela 2017-11-09 14:06:26
Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej ? budynek Domu Kultury w Reczu ul. Ratuszowa 27 Marta Piechota Kondela 2017-11-09 14:06:15
Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej ? budynek Domu Kultury w Reczu ul. Ratuszowa 27 Marta Piechota Kondela 2017-11-09 14:06:07
Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej ? budynek Domu Kultury w Reczu ul. Ratuszowa 27 Marta Piechota Kondela 2017-11-09 14:06:00
Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej ? budynek Domu Kultury w Reczu ul. Ratuszowa 27 Marta Piechota Kondela 2017-11-09 14:02:21
OBWIESZCZENIE Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie o rozpoczęciu konsultacji społecznych dla projektów. Grzegorz Robaczek 2017-11-08 08:24:20
OBWIESZCZENIE Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie o rozpoczęciu konsultacji społecznych dla projektów. Grzegorz Robaczek 2017-11-08 08:23:40
OBWIESZCZENIE Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie o rozpoczęciu konsultacji społecznych dla projektów. Grzegorz Robaczek 2017-11-08 08:22:46
OBWIESZCZENIE Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie o rozpoczęciu konsultacji społecznych dla projektów. Grzegorz Robaczek 2017-11-08 08:22:02
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - Recz Martyna Olejarnik 2017-11-06 09:06:16
obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy, dotyczy wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na zmianę sposobu użytkowania kotłowni na świetlicę wiejską na działce nr 129/2 obręb Rybaki, gmina Recz. Justyna Zając 2017-11-03 14:14:56
UCHWAŁA NR XXXVII/204/17 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 31 października 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Danuta Kucharczyk 2017-11-03 08:08:56
UCHWAŁA Nr XXXVII/203/17 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 31 października 2017 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczaniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Danuta Kucharczyk 2017-11-03 08:08:42
UCHWAŁA NR XXXVII/202/17 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 31 października 2017 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. Danuta Kucharczyk 2017-11-03 08:08:27
UCHWAŁA NR XXXVII/201/17 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 31 października 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. Danuta Kucharczyk 2017-11-03 08:08:12
UCHWAŁA NR XXXVII/200/17 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 31 października 2017 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Danuta Kucharczyk 2017-11-03 08:07:57
UCHWAŁA NR XXXVII/199/17 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 31 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Recz. Danuta Kucharczyk 2017-11-03 08:07:42
UCHWAŁA Nr XXXVII/198/17 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 31 października 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/194/17 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 27 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny prawa własności prawa własności nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa ? Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie. Danuta Kucharczyk 2017-11-03 08:07:23
UCHWAŁA NR XXXVII/197/17 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 31 października 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty instrumentem płatniczym podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Recz. Danuta Kucharczyk 2017-11-03 08:06:55
UCHWAŁA NR XXXVII/196/17 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2017 rok. Danuta Kucharczyk 2017-11-03 08:06:27
UCHWAŁA Nr XXXVII/195/17 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 31 października 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXX/167/17 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Reczu na 2017 r. Danuta Kucharczyk 2017-11-03 08:05:46
Sesja XXXVII/17 Danuta Kucharczyk 2017-11-03 08:04:46
obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dot. ustalenia warunków zabudowy terenu dla inwestycji polegająej na zmianie sposobu użytkowania pomieszczenia kotłowni na świetlicę wiejską przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym wraz z przebudową schodów zewnętrznych na działce o nr ewid.: 129/2 położonej w obrębie Rybaki, gmina Recz Marta Piechota Kondela 2017-11-02 08:01:29
PROTOKÓŁ Nr XXXVI/17 z przebiegu obrad XXXVI sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 27 września 2017 r. Danuta Kucharczyk 2017-10-30 13:39:30
Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości, o nr ew. dz. 31/2 obręb Recz Martyna Olejarnik 2017-10-27 08:27:16
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 19/2017 znak: IPP.6733.19.7.2017.KS z dnia 26 października 2017 r. Justyna Zając 2017-10-26 15:09:54
Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż zabudowanej nieruchomości, nr dz. 17/14 obręb Sulibórz Martyna Olejarnik 2017-10-24 14:10:47
Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż zabudowanej dz. nr 17/14 obręb Sulibórz Martyna Olejarnik 2017-10-24 14:09:56
Zawiadomienie o terminie i porządku obrad sesji Rady Miejskiej w Reczu Danuta Kucharczyk 2017-10-24 10:28:09
Zawiadomienie o terminie i porządku obrad sesji Rady Miejskiej w Reczu Danuta Kucharczyk 2017-10-23 15:04:33
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Martyna Olejarnik 2017-10-23 12:02:24
Terminy posiedzeń Komisji Danuta Kucharczyk 2017-10-17 09:30:35
OBWIESZCZENIE - Burmistrz Choszczna zawiadamia strony postępowania, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie wodociągu rozdzielczego na odcinku od ul. Słonecznej do ul. Kolejowej nr 37, 41, 43, 45, 47 i 49 w Reczu, miasto Recz, obręb Recz, działki nr 826/19, 826/20, 826/7 i 826/6, Grzegorz Robaczek 2017-10-13 14:45:11
obwieszczenie o zawiadamieniu strony postępowania, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie wodociągu rozdzielczego na odcinku od ul. Słonecznej do ul. Kolejowej nr 37, 41, 43, 45, 47 i 49 w Reczu, miasto Recz, obręb Recz, działki nr 826/19, 826/20, 826/7 i 826/6, o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie. Marta Piechota Kondela 2017-10-13 13:09:58