herb BIP - Urząd Miejski w Reczu

www.recz.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
- dokument usunięty Danuta Kucharczyk 2018-07-05 14:39:22
- dokument usunięty Danuta Kucharczyk 2018-07-05 14:39:20
UCHWAŁA NR XLVII/240/18 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2018 rok. Danuta Kucharczyk 2018-07-05 14:39:17
UCHWAŁA Nr XLVII/239/18 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLI/214/18 Rady Miejskiej w Reczu w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji dla Gminy Recz na lata 2017-2022. Danuta Kucharczyk 2018-07-05 14:39:00
UCHWAŁA NR XLVII/238/18 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych w szkole i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Recz. Danuta Kucharczyk 2018-07-05 14:38:33
UCHWAŁA NR XLVII/237/18 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Recz. Danuta Kucharczyk 2018-07-05 14:38:02
UCHWAŁA NR XLVII/236/18 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 27 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. Danuta Kucharczyk 2018-07-05 14:37:40
UCHWAŁA Nr XLVII/235/18 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zakończenia przyjętego do realizacji programu postępowania naprawczego Gminy Recz na okres 2017 ? 2019. Danuta Kucharczyk 2018-07-05 14:37:25
UCHWAŁA Nr XLVII/234/18 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Recza absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy Recz za 2017 r. Danuta Kucharczyk 2018-07-05 14:37:07
UCHWAŁA Nr XLVII/233/18 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Recz za 2017 rok. Danuta Kucharczyk 2018-07-05 14:36:42
UCHWAŁA NR XLVII/232/18 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia na terenie gminy Recz odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych. Danuta Kucharczyk 2018-07-05 14:36:26
UCHWAŁA NR XLVII/231/18 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia na terenie gminy Recz maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Danuta Kucharczyk 2018-07-05 14:36:03
Sesja XLVII Danuta Kucharczyk 2018-07-05 14:35:23
Budowa wodociągu rozdzielczego na odcinku od ul. Słonecznej do ul. Kolejowej nieruchomości o nr ewid. 37, 41, 43, 45, 47, 49 w Reczu Marta Piechota Kondela 2018-07-05 10:26:31
Budowa wodociągu rozdzielczego na odcinku od ul. Słonecznej do ul. Kolejowej nieruchomości o nr ewid. 37, 41, 43, 45, 47, 49 w Reczu Marta Piechota Kondela 2018-07-05 10:26:19
Budowa wodociągu rozdzielczego na odcinku od ul. Słonecznej do ul. Kolejowej nieruchomości o nr ewid. 37, 41, 43, 45, 47, 49 w Reczu Marta Piechota Kondela 2018-07-05 10:26:02
Budowa wodociągu rozdzielczego na odcinku od ul. Słonecznej do ul. Kolejowej nieruchomości o nr ewid. 37, 41, 43, 45, 47, 49 w Reczu Marta Piechota Kondela 2018-07-05 10:25:53
Budowa wodociągu rozdzielczego na odcinku od ul. Słonecznej do ul. Kolejowej nieruchomości o nr ewid. 37, 41, 43, 45, 47, 49 w Reczu Marta Piechota Kondela 2018-07-05 10:24:42
Budowa wodociągu rozdzielczego na odcinku od ul. Słonecznej do ul. Kolejowej nieruchomości o nr ewid. 37, 41, 43, 45, 47, 49 w Reczu Marta Piechota Kondela 2018-07-05 10:24:29
Informacja o wynikach naboru- STANOWISKO DS. KSIĘGOWOŚCI I EGZEKUCJI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Danuta Kucharczyk 2018-07-03 12:08:07
Taryfy - zbiorowe zaopatrzenie w wode i zbiorowe odprowadzanie ścieków Dorota Dziubczyńska 2018-07-02 14:49:12
Zarządzenie Nr 80/2018 z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Reczu do prowadzenia postępowań w sprawach o świadczenia z programu "Dobry start" oraz wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji oraz przekazywania informacji. Justyna Zając 2018-06-29 13:32:23
Zarządzenie Nr 79/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej i oplat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Justyna Zając 2018-06-29 13:29:24
Zarządzenie Nr 78/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Recz. Justyna Zając 2018-06-29 13:24:34
Zarządzenie Nr 77/2018 z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Reczu za rok 2017. Justyna Zając 2018-06-29 13:23:25
Zarządzenie Nr 76/2018 z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego MGOKiS w Reczu za rok 2017. Justyna Zając 2018-06-29 13:21:42
Zarządzenie Nr 77/2018 z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Reczu za rok 2017. - dokument usunięty Justyna Zając 2018-06-29 13:06:14
Zarządzenie Nr 76/2018 z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego MGOKiS w Reczu za rok 2017. - dokument usunięty Justyna Zając 2018-06-29 13:06:10
Zarządzenie Nr 77/2018 z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Reczu za rok 2017. - dokument usunięty Justyna Zając 2018-06-29 13:04:20
Zarządzenie Nr 76/2018 z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego MGOKiS w Reczu za rok 2017. - dokument usunięty Justyna Zając 2018-06-29 13:02:18
Zarządzenie Nr 74/2018 w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Recz na 2018 rok. Justyna Zając 2018-06-29 12:49:17
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - dz. 170/4 ul. Kolejowa Karolina Kawecka 2018-06-28 11:28:26
WYKAZ WNIOSKÓW I OPINII Danuta Kucharczyk 2018-06-27 16:45:39
WYKAZ WNIOSKÓW I OPINII Danuta Kucharczyk 2018-06-27 16:45:22
PROTOKÓŁ Nr XLVI/18 z przebiegu obrad XLVI sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 30 maja 2018 r. Danuta Kucharczyk 2018-06-27 16:39:35
PROTOKÓŁ Nr XLVI/18 z przebiegu obrad XLVI sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 30 maja 2018 r. Danuta Kucharczyk 2018-06-27 16:39:10
Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski i zapytania radnych oraz sołtysów zgłoszone podczas XLV sesji oraz podczas posiedzeń Komisji przed XLV sesją Danuta Kucharczyk 2018-06-27 16:17:59
Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski i zapytania radnych oraz sołtysów zgłoszone podczas XLV sesji oraz podczas posiedzeń Komisji przed XLV sesją Danuta Kucharczyk 2018-06-27 16:17:56
Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski i zapytania radnych oraz sołtysów zgłoszone podczas XLVI sesji oraz podczas posiedzeń Komisji przed XLVI sesją Danuta Kucharczyk 2018-06-27 16:09:20
Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski i zapytania radnych oraz sołtysów zgłoszone podczas XLVI sesji oraz podczas posiedzeń Komisji przed XLVI sesją Danuta Kucharczyk 2018-06-27 16:09:18